جهش تولید ابزار قدرت کشور است

بخشی از پروژه های مهم نصب و راه اندازی

ردیفشماره پروژهشرحنوع پروژهمشتری
۱۱۰۵۰ساخت و نصب هشت عدد کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکهPCفولاد خوزستان
۲۱۱۸۸پروژه افزایش ظرفیت فولاد خوزستانEPCفولاد خوزستان
۳۱۱۹۴ساخت و اجرای حمل مواد طرح زمزم فولاد خوزستانPCفولاد خوزستان
۴۱۲۱۴افزایش ظرفیت کوره ۵ ( نصب) فولاد خوزستانCفولاد خوزستان
۵۱۲۱۶نصب و راه اندازی فولادسازی اسفراینCفولاد اسفراین
۶۱۳۰۰۰۰طرح کارخانه احیاء فولاد هرمزگانEPCفولاد هرمزگان
۷۱۳۴۰۰۰طرح توسعه حمل مواد فولاد خوزستانEPCفولاد خوزستان
۸۱۴۰۰۰۰طرح کارخانه احیاء فولاد شادگانEPCفولاد شادگان
۹۱۴۱۷۰۰نصب تجهیزات کوره پیشگرم نورد ورق عریضCدانیلی
۱۰۱۴۳۱۰۰ نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره ۴ فولاد خوزستانEPCفولاد خوزستان
۱۱۱۴۴۰۰طرح کارخانه فولاد سازی فولاد سفید دشت چهارمحالEPCفولاد چهارمحال
۱۲۱۴۴۷۰۰نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره ۳EPCفولاد خوزستان
۱۳۱۵۷۱۰۰طرح توسعه حمل مواد گروه ملی فولاد ایرانEPCگروه ملی
۱۴۱۶۰۰۰۰عملیات پایپینگ فولادسازی فولاد کاوه جنوب SKSECفولاد کاوه
۱۵۱۶۳۲۰۰نصب و راه اندازی فاز ۲ طرح حمل مواد DRI گروه ملی فولاد ایرانEPCگروه ملی
۱۶۱۶۳۸۰۰اجرای عملیات پایپینگ پروژه احیا صبا فولاد خلیج فارسPCفولاد صبا خلیج فارس
۱۷اهواز پایاتهیه ، ساخت و نصب کوره پاتیلی شماره ۴PCفولاد خوزستان
۱۸اهواز پایاتکمیل اجرای (نصب) پروژه احیای مستقیم فولاد کاوه جنوبCفولاد کاوه جنوب
EnglishPersian