جهش تولید ابزار قدرت کشور است

شرکت فنی مهندسی فولاد پایا
اولین در ایران


 • اولین مشاور در مهندسی معکوس وتامین قطعات یدکی در فولاد خوزستان
 • اولین سازنده سیستمهای آبگرد فولادی و مسی کوره های قوس الکتریکی ( فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، فولاد اسفراین، فولاد سبا، فولاد آلیاژی اصفهان، فولاد خراسان، فولاد آلیاژی یزد، گروه ملی صنعتی فولاد ایران )
 • اولین سازنده بدنه کوره های قوس الکتریکی ( فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد اسفراین، نورد فولاد یزد، فولاد سفید دشت، فولاد نیریز، فولاد خراسان، فولاد شادگان )
 • اولین سازنده ترانسفرکارهای پاتیل مذاب کوره های قوس الکتریکی ( فولاد خوزستان)
 • اولین سازنده ستون بازوهای کوره های قوس الکتریکی و ستون بازوهای وسقف کوره پاتیلی شماره ۳ (فولاد خوزستان)
 • اولین سازنده لدل تارت و تاندیش کار ( گروه ملی صنعتی فولاد ایران)
 • اولین سازنده تاندیش ( فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فولاد سفید دشت، ذوب آهن)
 • اولین سازنده سقف کوره پاتیلی برای فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، فولاد سبا، فولاد آلیاژی اصفهان، فولاد آلیاژی یزد، گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • اولین سازنده داکتهای آبگرد سیستمهای جمع آوری غبار ( فولاد خوزستان ، فولاد مبارکه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران)
 • اولین و تنها مجری پروژه به روش طرح و ساخت (EPC) در بازسازی و تغییر طرح به تخلیه از کف (EBT) و افزایش ظرفیت کوره های شماره ۱ تا ۶ فولاد خوزستان و کوره های شماره ۱ تا ۸ فولاد مبارکه
 • اولین سازنده لنس اکسیژن (فولاد خوزستان)
 • اولین سازنده بازوی الکترود گیر کوره پاتیلی (فولاد خوزستان)

لیست تمام پروژه های انجام شده ی شرکت فنی و مهندسی فولاد پایا

لیست پروژه های کارخانه فولاد سازی در دهه ی سال ۹۰

ردیف شرح نوع قرارداد مشتری تاریخ
۱ کل پانلهای سال ۱۳۹۲ فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۹۲
۲ ساخت لیفتینگ آرم (بدون بلوک و پین اصلی) P فولاد خوزستان ۱۳۹۲
۷ پانل شماره ۱۱ سقف کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۸ Panel bend for roof P فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۱۳ ساخت رینگ دلتای کوره P نورد فولاد یزد ۱۳۹۲
۱۵ پانل آبگرد سقف برای کوره های ۱-۶ P فولاد خوزستان ۱۳۹۲
۱۷ ساخت قسمتی از درپوش LF ذوب آهن P ذوب آهن ۱۳۹۲
۱۸ ساخت آپرشل کوره ذوب P فولاد خوزستان ۱۳۹۲
۱۹ Fume ring P فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۲۰ روف اگزوز پنل ROOF EXHAUTS PANEL P فولاد خوزستان ۱۳۹۲
۲۳ ساخت پاتیل مذاب (Ladle) فولاد آلیاژی ایران P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۲
۲۶ سقف کامل کوره پاتیلی EPC فولاد هرمزگان ۱۳۹۲
۲۹ ساخت آپرشل با سیستم آبگرد لوله ای P فولاد کرمان ۱۳۹۲
۳۱ ساخت ستونهای A,B کوره ۱و۲و۳و۴ P فولاد خوزستان ۱۳۹۲
۳۵ تعمیر آپرشل کوره P فولاد خوزستان ۱۳۹۲
۳۶ پانل سقف P فولاد مبارکه ۱۳۹۲
۳۷ انواع پانل آبگرد فولاد آلیاژی ایران P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۹۲
۴۲ ساخت پانل دیواره نوع H P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۴۳ ساخت پانل دیواره نوع A و سنتر پیس از جنس نسوز P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۴۴ ساخت داکت زانوئی (اگزوز) کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۴۶ PANEL FOR KSC 91 P فولاد خوزستان ۱۳۹۱
۴۷ مجموعه کامل لیفتینگ آرم همراه با بوش و بازوی مربوطه P فولاد خوزستان ۱۳۹۱
۵۱ ساخت گیردر اصلی کوره P فولاد خوزستان ۱۳۹۱
۵۴ ساخت درپوش LF P ذوب آهن ۱۳۹۱
۵۶ لنس اکسیژن کوره ذوب P فولاد اسفراین ۱۳۹۱
۶۱ پانلهای آبگرد ۳,۴,۹,۱۰ دیواره کوره های ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۶۲ پانلهای آبگرد ۱۱-۲ دیواره کوره های ذوب ۳,۴,۵,۶ P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۶۳ ساخت روف رینگ (فریم نگهدارنده پانلهای آبگرد سقف) کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۶۴ پانلهای آبگرد ۵,۶,۷ دیواره کوره های ذوب ۳,۴,۵,۶ P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۶۵ پانلهای آبگرد ۱ دیواره کوره های ذوب ۳,۴,۵,۶ P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۶۶ پانلهای آبگرد ۱۲ دیواره کوره های ذوب ۳,۴,۵,۶ P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۶۷ ساخت روف رینگ (فریم نگهدارنده پانلهای آبگرد سقف) کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۶۸ پانلهای آبگرد دیواره (B-G) کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۶۹ پانلهای آبگرد دیواره (C-D-E-F) کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۷۰ پانلهای آبگرد دیواره (A, B-G) کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۷۱ پانلهای آبگرد دیواره H و تونل ۱۳ کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۷۴ ساخت تجهیزات واحد ذوب فولادسازی شادگان P فولاد گسترش ۱۳۹۱
۷۵ PANEL FOR KSC 91 پارت دوم P فولاد خوزستان ۱۳۹۱
۷۶ پانل EBT کوره ذوب P فولاد اسفراین ۱۳۹۱
۷۷ نصب راکر کوره ۱ C فولاد خوزستان ۱۳۹۱
۷۹ سوپراستراکچر خراسان P ایریتک ۱۳۹۱
۸۴ ساخت الکترود آرم فازهای کوره پاتیلی ۱ کامل همراه با کلمپ و پد مونتاژ شده P فولاد خوزستان ۱۳۹۱
۸۵ ساخت مجموعه کامل چرخ هرزگرد جهت ترانسفرکار کوره ها و کوره پاتیلی P فولاد خوزستان ۱۳۹۱
۸۶ ساخت پانل آبگرد و رینگ سقف کوره EAF P فولاد اسفراین ۱۳۹۱
۸۷ ساخت پانل آبگرد دیواره P فولاد اسفراین ۱۳۹۱
۹۰ پانلهای آبگرد ۷ و ۱۰ فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۹۳ ساخت پانل آبگرد دیواره ، دلتا و سقف P فولاد اسفراین ۱۳۹۱
۹۴ Panel bend for roof P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۹۸ ساخت مجموعه کامل لنس اکسیژن P همیار صنعت نوین ۱۳۹۱
۹۹ پانلهای آبگرد ۷ و ۱۰ فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۱۰۰ پانلهای آبگرد فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۱
۱۰۳ EAF Water Cooled Roof P فولاد نی ریز ۱۳۹۰
۱۰۴ LF Roof Supporting Structure P فولاد نی ریز ۱۳۹۰
۱۰۵ LF Roof Lifting Mechanism(LF Roof Column & Guide Rollers) P فولاد نی ریز ۱۳۹۰
۱۰۶ پانلهای آبگرد سال ۱۳۹۰ فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۹۰
۱۰۸ الکترود گیر کوره پاتیلی شماره ۱ فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۹۰
۱۱۱ Cooled Water Panel(5,5A-6,6A)& Movable Left Door Panel 14 P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۱۲ ساخت پانل دیواره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۱۶ Thimble ?28 For Scrap Bascket P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۲۷ ساخت پانل سقف کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۲۹ ساخت روف رینگ (فریم نگهدارنده پانلهای سقف) فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۳۳ ساخت پانل سقف کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۳۹ Assembly Of Water Cooled Shield Flange Connection Fixed Type GB22F P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۴۰ ساخت پانل C دیواره کوره ذوب فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۹۰
۱۴۱ ساخت داکت زانوئی (اگزوز) کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۴۵ Lance More EAF P همیار صنعت نوین ۱۳۹۰
۱۴۶ ساخت پانل سقف و دیواره کوره ذوب فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۴۷ ساخت پانل W13 دیواره کوره ذوب فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۴۸ ساخت پانل ۱۰-۷ دیواره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۴۹ ساخت سقف آبگرد کوره پاتیلی و پانل سقف کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۵۰ PANEL DOOR ASSEMBLY FOR SETELING CHAMBER P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۵۲ ساخت پانل ۳ دیواره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۵۳ ساخت پانل ۱ دیواره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۵۶ کوره پاتیلی فولاد اسفراین P فولاد اسفراین ۱۳۹۰
۱۵۷ ساخت آپرشل و روف رینگ (فریم نگهدارنده پانلهای سقف) فولاد خراسان P ایریتک ۱۳۹۰
۱۵۸ ساخت پانلهای دیواره و سقف کوره ذوب فولاد خراسان P ایریتک ۱۳۹۰
۱۵۹ ساخت داکت زانوئی (اگزوز) و پانلهای دیواره کوره ذوب P فولاد اسفراین ۱۳۹۰
۱۶۲ ساخت شل تحتانی کوره ذوب و سبد قراضه P فولاد خوزستان ۱۳۹۰
۱۶۳ ساخت سقف آبگرد کوره پاتیلی و پانل تونل و درب سرباره کوره های ۶-۴ ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۶۴ ROOF ELBOW BAFFLE P فولاد مبارکه ۱۳۹۰
۱۶۵ درب کوره H10-2 P فولاد اسفراین ۱۳۹۰
۱۷۰ مکانیزم بالابر الکترودهای کوره P فولاد نی ریز ۱۳۹۰
۱۸۳ مکانیزم بالابر الکترودهای کوره پاتیلی P فولاد نی ریز ۱۳۹۰
۱۸۵ مکانیزم بالابر سقف کوره پاتیلی P فولاد نی ریز ۱۳۹۰
۱۸۶ سیستم نگهدارنده سقف کوره پاتیلی - بازو ها P فولاد نی ریز ۱۳۹۰
۱۹۲ سیستم همزن مذاب زیر شل کوره PC فولاد چهارمحال ۱۳۹۰
۱۹۳ سیستم همزن مذاب زیر شل کوره P فولاد نی ریز ۱۳۹۰
۱۹۶ لیفتینگ آرم (بدون بلوک و پین اصلی) P فولاد خوزستان ۱۳۹۰
۱۹۷ شل کوره ذوب با آپرشل و سقف کامل P ایریتک ۱۳۹۰
۱۹۸ پاتیل مذاب همراه با متعلقات و بازو P فولاد خوزستان ۱۳۹۰
۱۹۹ پدستال شمالی و جنوبی P فولاد خوزستان ۱۳۹۰
۲۱۹ ترانسفرکار فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۹۰

لیست پروژه های کارخانه فولاد سازی در دهه ی ۸۰

ردیف شرح نوع قرارداد مشتری تاریخ
۲۲۱ Scrap Bucket PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۲۲۲ Ladle PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۲۲۳ Emergency Ladle PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۲۲۶ EAF Water Cooled Roof PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۲۲۷ Complete EAF Upper Shell PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۲۲۸ LF Water Cooled Roof & Platform Around LF PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۲۲۹ Emergency Ladle P فولاد نی ریز ۱۳۸۹
۲۳۰ Panel P فولاد خوزستان ۱۳۸۹
۲۴۳ Furnace steel structure فولاد صبا P ایریتک ۱۳۸۹
۲۴۴ Furnace Shell فولاد صبا P ایریتک ۱۳۸۹
۲۵۴ WATER COOLED ROOF 30° P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۵۵ PANEL FOR SABA STEEL P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۵۶ تهیه ، ساخت و نصب Ladle Furnace # 4 PC فولاد خوزستان ۱۳۸۹
۲۵۸ PANEL 4 FOR ROOF DWG:4.779536.F P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۶۱ PANEL 1 FOR ROOF DWG:4.779534.D P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۶۲ PANEL 8 FOR ROOF DWG:4.446899.V P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۷۳ تشتک ویبره باکتویل p فولاد خوزستان ۱۳۸۹
۲۷۴ تشت مذاب زیر تاندیش p فولاد خوزستان ۱۳۸۹
۲۷۵ Fourth Hole Roof Panel P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۸۵ بدنه تاندیش p فولاد خوزستان ۱۳۸۹
۲۸۷ سبد قراضه ۷۵m3 p فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۹۳ FUME TAKE -OFF RING p فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۹۵ LOWER SHELL & SUPPORT FRAME GHAENAT p ایریتک ۱۳۸۹
۲۹۶ WATER COOLED PANEL P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۲۹۷ Panel bend for roof P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۰۱ پانل های کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۰۲ پانل های کوره ذوب P فولاد اسفراین ۱۳۸۹
۳۰۳ پانل دیواره P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۰۴ پانل دیواره P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۰۶ ساخت پانل دیواره ۲-۴-۵-۶-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۰۷ ساخت پانل دیواره ۱۳ و ۱۴ کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۰۸ ساخت پانل دیواره ۱ و ۳ کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۰۹ ساخت پانل دیواره ۱۰-۷ کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۱۲ ساخت پانل های دیواره شماره ۵،۶،۷،۸،۹ کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۱۴ ساخت پانل دیواره کوره ذوب فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۱۵ ساخت پانل سقف کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۱۶ ساخت پانل دیواره و سقف کوره ذوب فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۱۷ ساخت روف رینگ کوره ۲ و ۸ P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۱۸ ساخت پانل های دیواره شماره ۲-۴-۵-۶-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۱۹ ساخت پانل سقف شماره ۱۲ کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۲۰ ساخت ترانسفر کار سبد قراضه P فولاد خوزستان ۱۳۸۹
۳۲۲ ساخت پانل دیواره شماره ۸ کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۲۳ ساخت پانل دیواره شماره ۹ کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۲۴ ساخت پانل درب سرباره کوره ذوب P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۲۵ ساخت روف رینگ کوره ۱ و ۷ P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۲۶ ساخت پانل درب سرباره کوره ذوب فولاد سبا P فولاد مبارکه ۱۳۸۹
۳۳۰ بازسازی دیش کوره های فولادسازی P فولاد خوزستان ۱۳۸۹
۳۳۲ مکانیزم بالابر الکترودهای کوره PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۳۳۴ LF Roof Lifting Mechanism (Columns & Guide Rolers) PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۳۳۵ سیستم نگهدارنده سقف کوره پاتیلی - بازو ها PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۳۳۶ مکانیزم بالابر الکترودهای کوره پاتیلی PC فولاد چهارمحال ۱۳۸۹
۳۳۸ ساخت پانل های فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۳۵۵ پانل آبگرد به شماره ۵-۶ جهت کوره قوس الکتریکی P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۸۸
۳۶۶ Water Cooled Roof For LF P فولاد مبارکه ۱۳۸۸
۳۸۹ دیش کوره P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۰۹ بازوهای ۴۵ درجه گیر در سمت سرباره P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۱۱ ترانسفر کار خودکششی P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۱۳ پانلهای اگزوز و البو شیلد فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۱۷ بازسازی دیش کوره ۳ PC فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۲۵ LF 1 P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۴۶ ساپورت دریچه تخلیه مذاب کوره ۵، ۶ P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۵۲ LF 1,2,3 P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۵۸ ساخت داکت زانوئی (اگزوز) کوره ذوب P نورد فولاد یزد ۱۳۸۸
۴۶۲ هود کوره پاتیلی P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۶۴ سبد شارژ قراضه به کوره ذوب P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۶۵ Hot Metal Ladleپاتیل مذاب P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۶۷ ساخت داکت زانوئی (اگزوز) کوره ذوب P فولاد خوزستان ۱۳۸۸
۴۷۴ پاتیل مذاب P فولاد نی ریز ۱۳۸۸
۴۷۸ Panel P فولاد اسفراین ۱۳۸۷
۴۷۹ ترانسفر کارخودکششی کوره ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۴۸۰ ترانسفر کارخودکششی کوره ۳ P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۴۸۱ بازسازی دیش کوره ۲ P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۵۱۵ Upper Shell Ring P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۸۷
۵۱۶ Complete Water Cooled Roof P فولاد مبارکه ۱۳۸۷
۵۱۹ Panel Dwg. 4.857633.W P فولاد مبارکه ۱۳۸۷
۵۲۰ بازسازی دیش کوره ۱ PC فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۵۲۲ واتر کولد البو داکت P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۸۷
۵۲۴ رینگ در پوش P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۵۲۶ قرداد باز ساخت پانل های آبگرد فولاد مبارکه(واحد۰۷) P فولاد مبارکه ۱۳۸۷
۵۲۷ قرداد باز ساخت پانل های آبگرد فولاد مبارکه(واحد سبا) P فولاد مبارکه ۱۳۸۷
۵۳۲ Shell EAF ساخت مجموعه P فولاد گسترش ۱۳۸۷
۵۳۳ بازسازی و تبدیل دیش قدیم کوره به EBT_ بازسازی دیش کوره ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۵۳۴ لیفتینگ آرم بدون بلوک و پین اصلی P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۵۳۷ ساخت Buffer Spring مربوط به کوره ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۵۳۹ Panel 11 For EAF Roof P فولاد مبارکه ۱۳۸۷
۵۴۰ هود کوره پاتیلی Roof Assembly for LF3 P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۵۴۱ مکانیزم (EBT دانیلی) کوره های فولاد سازی P فولاد خوزستان ۱۳۸۷
۵۶۳ پانل P فولاد اسفراین ۱۳۸۷
۵۶۶ Panel 11 For Roof P فولاد مبارکه ۱۳۸۷
۵۸۲ Panel 8 P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۵۸۳ Panel 1 P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۵۸۴ Panel 3 P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۵۸۵ Panel 2-4-5-6-11-12-13-14-15 P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۶۱۱ Panel Ring Roof DWG: 4.779539.H P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۶۱۲ Panel 9 DWG: 4.764561.G P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۶۱۳ Panel 7-10 DWG: 4.764562.A P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۶۱۴ Panel 12 For Roof DWG: 4.446907.W P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۶۱۵ ساخت بدنه و رینگ سقف کوره P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۱۶ ساخت پانلهای دیواره و رینگ زیر البوداکت P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۱۷ ساخت تونل و درب سر باره P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۱۸ ساخت پانل های EBT P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۱۹ ساخت پانلهای سقف کوره P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۲۰ ساخت پانلهای Outer Delta Ring, Center Ring & Inner Delta Ring P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۲۱ Elbow Panel For Ducts P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۲۵ هود کوره پاتیلی ۳ lf P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۲۸ ساخت Electrod Columns (کربن استیل) Electrod Columns (استنلس استیل) P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۲۹ ساخت شل کوره ۳ طرح E.B.T طرح دانیلی P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۳۰ گیر در شاسی اصلی سمت EBT کوره ۳ P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۳۱ پانلهای آبگرد شل کوره ۳ طرح EBT P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۳۲ در پوش کوره ۳ طرح EBT با یک مجموعه کامل پانلهای آبگرد طرح دانیلی P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۳۳ ساخت مجموعه EBT طرح دانیلی (مکانیزم EBT) P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۳۴ ساخت دیش کوره ۳ طرح EBT P فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۳۵ نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره ۳ C فولاد خوزستان ۱۳۸۶
۶۳۶ ساخت پانلهای آبگرد فولاد مبارکه - ۱ P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۶۳۸ ساخت تیوب باندلهای فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۶۴۶ پانلهای فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۶
۶۴۷ Panels P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۸۶
۶۴۸ در پوش کوره ۴ طرح EBT P فولاد خوزستان ۱۳۸۵
۶۴۹ ساخت Electrode Columns (کربن استیل) Electrod Columns (استنلس استیل) P فولاد خوزستان ۱۳۸۵
۶۵۰ ساخت دیش کوره ۴ طرح E.B.T P فولاد خوزستان ۱۳۸۵
۶۵۱ ساخت Roof Assembly (لدل هود ۲) Ladle hood, assembly (لدل هود ۱ ) P فولاد خوزستان ۱۳۸۵
۶۵۲ نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره ۴ C فولاد خوزستان ۱۳۸۵
۶۵۳ Panel Slagging Door For Shell P فولاد مبارکه ۱۳۸۵
۶۵۴ Panel Pipe For Roof Dwg: 4.779545.P P فولاد مبارکه ۱۳۸۵
۶۵۵ ساخت پانل های فولاد آلیاژی P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۸۴
۶۵۶ ساخت مجموعه EBT کوره طرح دانیلی (مکانیزم EBT) P فولاد خوزستان ۱۳۸۴
۶۵۷ ساخت شل کوره ۴ طرح E.B.T طرح دانیلی بانضمام یک عدد اسپول واتر کولد داکت کوره P فولاد خوزستان ۱۳۸۴
۶۵۸ پانلهای آبگرد شل کوره ۴ طرح EBT P فولاد خوزستان ۱۳۸۴
۶۵۹ ساخت گیر در شاسی اصلی کوره در موضع سیستم E.B.T ضلع غربی شاسی کوره ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۸۴
۶۷۱ ساخت ۴۴ عدد پانل فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۳
۶۷۲ ساخت ۲۱ عدد پانل فولادی P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۸۳
۶۷۳ ساخت ۲۱۴ عدد پانل فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۸۳
۶۷۶ ساخت تعداد ۱۹ عدد پانل شرکت فولاد خراسان P فولاد خراسان ۱۳۸۳
۶۷۷ ساخت دو دستگاه لدل هود فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۸۳
۶۸۰ ساخت پانلهای فولاد آلیاژی ایران P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۸۳
۶۸۲ ساخت یک عدد کف کوره فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۸۳
۶۸۹ ساخت پانلهای دیواره کوره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۲
۶۹۱ خرید ۲۰۰ تن قوس نگهدارنده کوره P فولاد خوزستان ۱۳۸۲
۶۹۲ تعمیر پانلهای فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۸۲
۶۹۳ ساخت پانلهای میانی وشوت تغذیه مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۲
۶۹۸ پانل های شرکت فولاد خوزستان P فولاد خوزستان ۱۳۸۲
۷۱۲ نصب تجهیزات عمومی فولاد اسفراین C فولاد اسفراین ۱۳۸۱
۷۱۳ نصب تجهیزات اصلی فولاد اسفراین C فولاد اسفراین ۱۳۸۱
۷۱۸ پانلهای یدکی کوره ۱و۲ P فولاد خوزستان ۱۳۸۱
۷۱۹ سیویل فولاد اسفراین C فولاد اسفراین ۱۳۸۱
۷۲۱ ساخت ۳ عدد پانل میانی سقف کوره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۱
۷۲۵ پانلهای آبگرد فولاد آلیاژی P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۸۱
۷۲۷ بازسازی لدل هود P فولاد خوزستان ۱۳۸۱
۷۳۷ ساخت پانلهای یدکی کوره ۱ تا ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۸۱
۷۳۸ یک عدد رینگ میانی و یک عدد شوت ریزش مواد P فولاد خوزستان ۱۳۸۰
۷۳۹ طرح افزایش ظرفیت کوره ۵ ( نصب) PC فولاد خوزستان ۱۳۸۰
۷۴۰ ساخت تجهیزات کوره اسفراین P فولاد اسفراین ۱۳۸۰
۷۴۱ نصب تجهیزات کوره اسفراین C فولاد اسفراین ۱۳۸۰
۷۴۳ ساخت پانلهای یدکی دیواره کوره P فولاد خوزستان ۱۳۸۰
۷۴۶ ساخت دو عدد البو داکت P فولاد خوزستان ۱۳۸۰
۷۴۷ سبد قراضه و تجهیزات جانبی کوره اسفراین P فولاد اسفراین ۱۳۸۰
۷۴۸ تعمیر و بازسازی لدل هود طرح دانیلی P فولاد خوزستان ۱۳۸۰
۷۴۹ ساخت ونصب ساپورت ترانسفرمر کوره پاتیلی PC فولاد خوزستان ۱۳۸۰
۷۵۰ پانلهای مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۰
۷۶۲ ساخت پانلهای افزایش ظرفیت فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۸۰
۷۶۳ تعمیر و بازسازی ترانسفر کار خودکششی P فولاد خوزستان ۱۳۸۰

لیست پروژه های کارخانه فولاد سازی در دهه ی ۷۰

ردیف شرح نوع قرارداد مشتری تاریخ
۷۶۶ پانل های دیواره اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۶۷ پانل های دیواره اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۷۱ تجهیزات کوره ۶ PC فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۷۵ رینگ سقف کوره و شوت ریزش مواد P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۷۷ FUME TAKE OFF RING P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۷۸ رینگ سقف کوره P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۷۹ تعمیر و بازسازی چهار دستگاه البوداکت P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۸۲ ساخت البوداکت دو عدد P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۸۳ طرح افزایش ظرفیت کوره ۵ PC فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۸۴ پانلهای سقف کوره P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۸۶ شل فوقانی کوره P فولاد خوزستان ۱۳۷۹
۷۸۹ ساخت ۶ عدد CHUTE DECK 2300x615 فولاد اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۷۹۰ ساخت ۶ عدد CHUTE DECK 2300x850 فولاد اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۷۹۱ ساخت ۲۱ عدد لینتل فولاد اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۷۹۳ ساخت سه عدد WATER WALL فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۸
۸۰۰ قطعات یدکی مبارکه SEALING STRIP , COOLING PIPE P فولاد مبارکه ۱۳۷۸
۸۰۱ تعمیر لدل هود اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۰۲ کوره و متعلقات مدول F P گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۳۷۸
۸۰۸ قیف ریزش مواد کوره اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۰۹ تعمیر ۱۶ عدد پانل اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۱۰ تعمیر شل اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۱۱ TAP HOLE CLOUSER EBT P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۱۲ پانل های دیواره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۸
۸۱۳ تعمیر ۲۲ عدد پانل اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۱۷ ساخت پانل سقف ۶۸ عدد و ۵ عدد پانل زیر دودکش P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۱۸ تجهیزات مدول F مخزن روزانه گندله DAY BIN P گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۳۷۸
۸۲۱ رینگ سقف کوره P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۲۲ INNER & OUTER DELTA P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۲۳ تعویض جک برگشت سریع کوره P فولاد خوزستان ۱۳۷۸
۸۲۴ اینر و اوتر دلتا P فولاد خوزستان ۱۳۷۷
۸۲۹ ساخت پانل EBT مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۷
۸۳۰ ساخت ۴ عدد البو داکت مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۷
۸۳۱ تعمیر ۱۹ عدد پانل فولاد اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۷
۸۳۲ تعمیر ۲۵ عدد پانل دیواره اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۷
۸۳۳ ساخت ۵ عدد درب سرباره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۷
۸۳۴ تعمیر لدل هود اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۷
۸۳۶ ساخت تجهیزات کوره ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۷۷
۸۳۷ ساخت پانلهای کوره ۱ تا ۶ فولاد اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۷
۸۳۸ ساخت سه مجموعه شوت ریزش مواد فولاد اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۷
۸۵۵ ساخت ۱۹ عدد پانل دیواره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۶
۸۵۶ تعمیر پانلهای اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۶
۸۶۰ اجرای EBT کوره های ۳ و ۴ C فولاد خوزستان ۱۳۷۶
۸۶۱ اصلاح بازوهای الکترودگیر P فولاد خوزستان ۱۳۷۶
۸۶۲ اصلاح دو عدد البوداکت مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۶
۸۶۳ تعمیر ۱۸ عدد پانل دیواره اهواز P فولاد خوزستان ۱۳۷۶
۸۶۶ ساخت دو عدد پانل مسی و شافت خنک شونده مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۶
۸۷۲ ساخت ونصب تجهیزات EBT هشت عدد کوره های مبارکه PC فولاد مبارکه ۱۳۷۵
۸۷۳ ساخت پانلهای سقف کوره های مبارکه و روف رینگ P فولاد خوزستان ۱۳۷۵
۸۷۴ ساخت لدل هود مجتمع فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۵
۸۷۸ ساخت کوره گروه ملی P گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۳۷۵
۸۷۹ ساخت شل دهم کوره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۵
۸۸۰ ساخت لدل هود فولاد ألیاژی ایران P فولاد آلیاژی ایران ۱۳۷۵
۸۸۲ پانلهای تعمیراتی مجتمع فولاد مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۵
۸۸۹ اصلاح بیم کوره ۳ SUSPENTION P فولاد خوزستان ۱۳۷۴
۸۹۰ اصلاح PIPING کوره P فولاد خوزستان ۱۳۷۴
۸۹۲ اصلاح بیم کوره ۵ P فولاد خوزستان ۱۳۷۴
۸۹۳ اصلاح بیم کوره ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۷۴
۸۹۴ اصلاح بیم کوره ۶ P فولاد خوزستان ۱۳۷۴
۹۰۱ ساخت پانلهای یدکی کوره ۱ و ۲ P فولاد خوزستان ۱۳۷۴
۹۰۲ کورههای ۱و۲ پانلهای خنک کننده و EBT P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۰۳ پانلهای یدکی کوره های ۵ و۶ P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۰۴ پانلهای یدکی کوره های ۵ و۶ P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۰۵ پانلهای یدکی کوره های ۳و ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۰۶ ساخت لدل هود و توزیع کننده های أب P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۰۹ تعمیر پانل سری اول P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۱۰ پانلهای سقف مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۳
۹۱۱ پانلهای دیواره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۳
۹۱۲ طراحی وساخت درب سرباره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۳
۹۱۳ پانلهای دیواره مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۳
۹۱۴ پانلهای سقف مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۳
۹۱۵ البو داکت مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۳
۹۱۶ رینگ های دلتا و زیر البوداکت مبارکه P فولاد مبارکه ۱۳۷۳
۹۱۷ پانلهای یدکی کوره های ۳و ۴ P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۱۸ پانلهای یدکی کوره های ۵ و۶ P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۲۲ تعمیر پانل سری دوم P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
۹۲۳ ساخت قطعات یدکی مکانیزم EBT P فولاد خوزستان ۱۳۷۳
EnglishPersian