گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مدرکی است که  اخیراً توسط مرجع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مستقل از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مطرح شده است. بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان بایستی قبل از هر گونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود ، ابتدا این گواهینامه صلاحیت ایمنی را از آنها بخواهد.   که شرکت فولاد پایا از این امر مستثنی نبوده و با تلاش و پشتکار ، موفق به دریافت این گواهینامه شده است .