بخش صنعت اکنون مدتی است که در راستای بوم یسازی صنعت فولاد گام برم یدارد چون تقاضای داخلی محدود است و سرمای هگذار یهای کلانی در این بخش شده، باید با فراهم کردن
شرایط ایران را به قطب صدور خدمات فنی مهندسی منطقه تبدیل کنیم.
این جملات، بخشی از اظهارات ناصر قطرویی، مدیرعامل شرکت فولاد پایا در گف توگو با
هفته نامه معدن و توسعه است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.